Nabór elektroniczny – informacje dla absolwentów szkół podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP – zakładanie konta w systemie

od 16 maja 2022r.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej rejestruje się w systemie NABÓR, generuje sobie login i hasło.

Adres do logowania  http://slaskie.edu.com.pl.

 

II ETAP – wybór oddziałów i szkół

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 14.00

Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat loguje się do systemu  http://slaskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń
w ilości klas tych szkół!
Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę preferencji, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w dowolnej kolejności, która nie zależy od kolejności wybranych szkół.

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

 

III ETAP – składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 14.00

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie NABÓR  kandydat drukuje podanie lub wysyła za pomocą profilu zaufanego elektroniczne przez system. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już  żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza lub wysyła podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie.

Szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy,  sportowe, artystyczne lub inne (indywidualne lub zespołowe), konkursy przedmiotowe oraz wolontariat, powinny być wpisane na świadectwie – nie ma potrzeby zanoszenia zaświadczeń do szkół ponadpodstawowych. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne muszą być potwierdzone odpowiednim dokumentem lub oświadczeniem.

 

IV ETAP – dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 14.30

Kandydat wprowadza samodzielnie swoje osiągnięcia do konta w systemie naborowym, czyli oceny końcowe i wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: potwierdzające osiągnięcia: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginały dokumentów). Tu zostaną one sprawdzone z danymi w systemie.

 

V ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru

20 lipca 2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
z podziałem na oddziały. System ostatecznie dokonuje przydziału miejsc
w szkołach ponadpodstawowych. Kandydat może przez Internet zapoznać się
z wynikami naboru.

UWAGA! Kandydaci do szkół technicznych lub branżowych zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
do 25 sierpnia 2022 r. W związku
z powyższym od 16 maja 2022 r. wydawane są w szkole skierowania na badania kandydatów.

Badania wykonujemy w Poradni „ZDROWIE” ul. Słodczyka 7, 41-800 Zabrze, Tel. 32 271-70-31 lub 32 278-66-16

 

VI ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 14.00

Kandydat sprawdza, do której szkoły został zakwalifikowany i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest to ostateczny termin dostarczenia oryginałów świadectw oraz innych dokumentów rekrutacyjnych.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły (z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego – termin do 25.08.2022 r.).

29 lipca 2022 r. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Dostarczyć od 21.07.2022 r. do 28.07.2022 r.  

– zaświadczenie lekarskie (do 25.08.2022 )

– 3 zdjęcia legitymacyjne

– karta zdrowia ucznia

– kwestionariusz osobowy – wewnątrzszkolny

– oryginalne dokumenty: świadectwo

i wyniki egzaminu 8-kl.

Previous post Rekrutacja
Next post „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”
Skip to content