Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą:
– pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
– prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
– zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
– wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkolną,
– zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach i gabinetach,
– wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

WIZJA SZKOŁY
– diagnozuje potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia – bogata oferta zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
– przeciwdziała patologiom i niedostosowaniom,
– bierze udział w życiu kulturalnym,
– wyposaża pracownie, ma dobrą bazę dydaktyczną,
– wykorzystuje Internet i komputer na różnych lekcjach,
– ma dobrze wyposażoną bibliotekę,
– ma dobrą opiekę medyczną,
– współpracuje ze szkołami tego samego typu w kraju i za granicą,
– ma zaplecze socjalne,
– stosuje system motywacyjny dla uczniów,
– ma fachową doskonalącą się kadrę,
– stosuje demokratyczne relacje – poszanowanie dla demokracji,
– ma małoliczne klasy, jest bezpieczna technicznie,
– współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– stosuje aktywizujące metody nauczania,
– kształtuje kulturę prawną i ekonomiczną,
– współpracuje z ośrodkami psychologiczno – pedagogicznymi,
– posiada klimat sprzyjający uczeniu się i rozwojowi,
– przygotowuje się do pełnienia różnych ról społecznych,
– ma zwiększoną ilość godzin z języków obcych i informatyki,
– współpracuje z urzędem pracy zgodnie z potrzebami miasta,
– ma ładny wystrój klas,
– jest szkolą integracyjną – zniesienie barier architektonicznych,
– ma użyteczne praktyki.

MODEL ABSOLWENTA
– logicznie myśli,
– podejmuje decyzje za które ponosi odpowiedzialność,
– selekcjonuje informacje,
– komunikuje się,
– dostosowuje się do rynku pracy,
– zna swoją wartość, potrzeby,
– jest odpowiedzialny,
– posługuje się językiem obcym,
– wyciąga wnioski z porażek,
– radzi sobie z sytuacjami trudnymi,
– jest kulturalny,
– umie planować swoją przyszłość,
– umie rozróżnić dobro od zła,
– jest fachowcem,
– umie korzystać ze źródeł informacji,
– jest tolerancyjny,
– jest wrażliwy na niesprawiedliwość,
– jest wytrwały w dążeniu do celu,
– jest racjonalnym patriotą,
– ma praktyczne, użyteczne umiejętności,
– postrzega siebie jako element środowiska,
– nadąża za postępem,
– posiada umiejętność autoprezentacji,
– aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym,
– jest przygotowany do nauki na wyższym szczeblu.

Skip to content