RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

Administrator Danych Osobowych:
Zespół Szkół Nr 3 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu
ul. 3 Maja 118, 41-800 Zabrze
E-mail: sekretariat@zs3.zabrze.pl
Tel.: 32-271-29-15

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Patrycja Hładoń
E-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl
Tel.: 668416144

Realizacja praw właściciela danych – Wniosek osoby fizycznej o realizację praw

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności statutowej Administratora:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Zespół Szkół Nr 3 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118, 41-800 Zabrze, tel.32-271-29-15, e-mail: sekretariat@zs3.zabrze.pl, NIP 648-11-02-414, REGON 272262203.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Patrycją Hładoń w następujących formach: przesyłając informację na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl, telefonicznie pod numerem: 668416144, listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z obowiązującymi przepisami: Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane albo przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych albo do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji działań statutowych jednostki oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe oraz informatyczne na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3) ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,
4) usunięcia danych osobowych,
5) przenoszenia danych osobowych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) prawo do sprzeciwu,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy placówki i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków. Jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od Państwa, to dane osobowe w zakresie, m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane teleadresowe, inne dane mogły zostać pozyskane przez Administratora od Państwa członków rodziny lub kontrahenta, współpracowników Administratora.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Informacje dot. przetwarzania danych przez Administratora:

Informacja dot. przetwarzania danych w zakresie rekrutacji dzieci/uczniów

Informacja dot. przetwarzania danych w zakresie rekrutacji pracowników

Informacja dot. przetwarzania danych w zakresie skarg i wniosków

Informacja dot. przetwarzania danych w zakresie umowy

Informacja dot. przetwarzania danych w zakresie zamówienia publicznego

Informacja dot. przetwarzania danych w zakresie zapytania ofertowego

Informacja dot. przetwarzania danych w zakresie ZFŚS

Skip to content