Dokumenty

Po kliknięcie w dokument rozpocznie się jego pobieranie.

Wniosek o mLegitymację – wersja DOC wersja PDF

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji.

Wniosek o warunkową promocję.

Wniosek o egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły dla absolwentów.

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły dla pełnoletniego ucznia.

Wniosek dla rodzica o wystawienie zaświadczenia o pobieraniu nauki przez ucznia.

Wniosek kandydata do XI Liceum.

Wniosek kandydata do Technikum nr 3.

Wniosek kandydata do Szkoły Branżowej nr 4.

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

oświadczenie do stypendium motywacyjnego nr konta

oświadczenie do stypendium motywacyjnego do podpisu

Uwaga!

Zgodnie z Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 zostały nałożone opłaty skarbowe za wydanie duplikatów dokumentów tzn.:

1. legalizację dokumentu (wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenie, indeksu) koszt 26 zł.

2. poświadczenia własnoręczności podpisu (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) koszt 9 zł.

Opłatę skarbową można dokonywać w następującej formie:

1.    w kasach Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.

2.    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu o nr: na rachunek bankowy tutejszego Urzędu w ING Bank Śląski S.A.:
29 1050 0099 6483 2206 0000 0000,

W tytule należy umieścić

„Opłata skarbowa za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej ZS3
w Zabrzu – imię i nazwisko”

Skip to content