Zawód jutra

Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu.

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

To nowy projekt unijny, który będzie realizowany w Technikum Nr 3 między 1 września 2020 a 31 sierpnia 2022 roku. Jest on przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkole w nowych zawodach: technik automatyk i technik przemysłu mody.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie może wziąć udział każdy uczeń, który:

– jest uczniem klasy kształcącej w zawodzie  technik automatyk i technik przemysłu mody;

– złożył dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy) w wyznaczonym terminie;

– zadeklaruje, że weźmie udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz gotowość uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które zostanie skierowany, w tym w szczególności w stażu zawodowym;

– jego zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną (oceny dokonuje się na podstawie średniej ocen, frekwencji i specjalnych potrzeb edukacyjnych).

NABÓR do projektu: wrzesień 2020 – 10 uczniów i 2 nauczycieli, wrzesień 2021 – 20 uczniów.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. W ramach realizacji Projektu Uczestnicy biorą udział w następujących formach wsparcia:
  1. indywidualnym doradztwie edukacyjno – zawodowym;
  2. szkoleniu dotyczącym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
  3. minimum jednej formie wsparcia oferowanej w ramach Pakietu wsparcia.
 2. Formy wsparcia, obowiązkowe dla każdego Uczestnika, wchodzące w skład pakietu wsparcia to:
  1. doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 4 godziny indywidualnej rozmowy z Doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 • 1 godzina na sporządzenie IPD dla każdego Uczestnika;

–   obowiązkowe dla każdego Uczestnika;

 1. kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych: szkolenie umiejętności autoprezentacji, postaw asertywnych i zarządzania czasem;
 2. zajęcia specjalistyczne – zajęcia dodatkowe umożliwiające Uczestnikom uzyskanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji:
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć;
 • tematyka i liczba godzin zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników;
  1. kurs prawa jazdy – kurs umożliwiający Uczestnikom zdobycie uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

–    dla ok. 15 osób;

–    Uczestnicy po zakończeniu kursu będą kierowani na egzamin, którego koszt będzie ponoszony z budżetu projektu (Uczestnik ma zagwarantowany jeden bezpłatny egzamin po zakończonym przez niego kursie);

 1. staże zawodowe:

–     dla 9 Uczestników;

–     minimum 150 godzin stażu zawodowego dla 1 Uczestnika;

–     organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;

–     możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z przyjętymi zasadami;

–   Uczestnikowi za czas uczestnictwa w stażu zawodowym przysługuje stypendium w kwocie nieprzekraczającej 2 000,00 zł brutto;

–   możliwość pokrycia kosztów zakupu odzieży roboczej, badań lekarskich, szkolenia BHP, itp. (w razie konieczności);

–  realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu
nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 z dnia 28.08.2019r. dostępnym na stronie        internetowej https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/446,

https://miastozabrze.pl/miasto/projekty-unijne-i-krajowe/zawod-jutra-wsparcie-edukacji-zawodowej-w-zabrzu/

 1. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

III. Doposażenie pracowni, w których odbywają się zajęcia w zawodzie technik automatyk i technik przemysłu mody.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

UCZEŃ:

 1. Wyłonienie Uczestników projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym.
 3. Udział w szkolenie dotyczącym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 4. Udział w minimum jednej formie wsparcia oferowanej w ramach Pakietu wsparcia.
 5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia, wchodzącej w skład Pakietu wsparcia, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie, certyfikat lub inny równoważny dokument.
 6. Warunkiem zakończenia udziału w Projekcie jest zakończenie, w okresie realizacji Projektu, udziału we wszystkich formach wsparcia, na które Uczestnik Projektu został skierowany.
 7. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania sił wyższych) i następuje poprzez niezwłoczne złożenie przez Uczestnika Projektu pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.

NAUCZYCIEL:

W ramach realizacji Projektu Nauczyciele biorą udział w  doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach lub studiach podyplomowych.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU – UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 1. Każdy Uczeń i Nauczyciel zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania zapisów Regulaminu;
 2. aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach Projektu;
 3. regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny limit nieobecności w danym działaniu wynosi 20%);
 4. uczestnictwa w badaniach związanych z realizacją Projektu, w tym w badaniach, które mogą być przeprowadzane przez instytucje nadzorujące Projekt (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 5. potwierdzania uczestnictwa na zajęciach podpisem na liście obecności;
 6. pisemnego potwierdzania otrzymania wsparcia, m.in. materiałów szkoleniowych;
 7. przystąpienia do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych (jeśli są one przewidziane);
 8. bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie;
 9. bieżącego informowania Biura Projektu o terminach i przyczynach nieobecności na zajęciach/stażach;
 10. bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych.
 1. W przypadku nieobecności Ucznia lub Nauczyciela na zajęciach, stażu, szkoleniach specjalistycznych, w szczególności z powodu nieobecności nieusprawiedliwionychich koszt zostanie uznany za niekwalifikowany i Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

Kontrast strony zgodny z WCAG 2.1

Skip to content