Pomoc psychologiczno pedagogiczna

 

 Prawa Ucznia – gdzie szukać pomocy?

Prawa człowieka, dziecka i ucznia zapisane są w następujących aktach prawnych:

- Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej 10 grudnia 1948 roku.
- Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ 20 listopada 1999 roku.
- Ustawie o systemie oświaty.
- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum.
- Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 roku.

Prawa ucznia w polskim systemie prawnym

 • Prawo do edukacji.
 • Prawo do wyrażania swojej opinii.
 • Prawo do swobody wypowiedzi i informacji.
 • Zakaz naruszania godności ucznia przez przyjęte w szkole reguły dyscypliny.
 • Prawo do jawnej i umiarkowanej oceny postępów w nauce.
 • Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 • Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
 • Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej.
 • Prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych.

 Statut szkoły

Statut szkoły może rozszerzać prawa przysługujące uczniom, nie może natomiast ich zawężać ani nakładać obowiązków nie przewidzianych w aktach wyższej rangi!
Statut może także zawierać zapisy, których nie akceptujesz – mimo to musisz ich przestrzegać bo są one obowiązującym prawem.
Statut nie może naruszać praw zawartych w konstytucji czy Konwencji o Prawach Dziecka.
Każdy uczeń ma prawo wglądu do statutu swojej szkoły.

 Co możesz zrobić gdy Twoje prawa są łamane?

Najlepiej jest, jeśli konflikt rozwiązywany jest na terenie szkoły.

W szkole uczeń może poprosić o pomoc:

 • wychowawcę klasy,
 • innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem,
 • pedagoga szkolnego,
 • psychologa szkolnego,
 • samorząd uczniowski,
 • dyrektora szkoły,
 • rodziców.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać na terenie szkoły i są to sprawy dla ucznia ważne, warto interweniować dalej.

 Poza szkołą uczeń może zwrócić się do :

1. Organizacji pozarządowych – są to różne stowarzyszenia i fundacje, wiele z nich pomaga dzieciom. Do najbardziej znanych należy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
2. Naczelnego Sądu Administracyjnego (do sądu w imieniu ucznia występuje rodzic).
3. Kuratorium Oświaty.

 Gdzie szukać pomocy, gdy zawiodą rodzice, wychowawca, samorząd szkolny?

 • w kuratoriach u Rzeczników Praw Ucznia,
 • w Biurze Obsługi Praw Ucznia,
 • w Biurze Rzecznika Praw Dziecka,
 • u Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • u Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny,
 • w Biurze Porad Obywatelskich.

 

Ponadto w razie występujących trudności z nauka/ problemów emocjonalnych i innych trudności uczniowie mogą szukać pomocy na terenie następujących instytucji w mieście:

 

 1. Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. 278-56-70
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. 3. Maja 12
  tel. (032)271-19-51
 3. Pomarańczowa Linia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  ul. 3. Maja 12
  tel. (032)271-19-51

 

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!