OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego:

Administratorem Państwa danych osobowych – dalej jako: „Administrator” – jest Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu prezentowany przez Annę Milcarz przy ul. 3 Maja 118,
NIP: 648-11-02-414 648-11-02-414   REGON: 272 262 203 tel.: 32 271 29 15, e-mail: sekretariat@zs3.zabrze.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: patrycja.hladon@informattics.jaworzno.pl , listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zgodnie z ustawą o PPK Pani/Pana dane osobowe muszą być przekazane odpowiedniej instytucji finansowej w zakresie: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, numer telefonu, adres e-mail. W innym przypadku nie będzie możliwości prawidłowego prowadzenia PPK. Brak podania danych niezbędnych do zawarcia umowy o prowadzenie PPK skutkuje niemożnością zawarcia tej umowy.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o prowadzenie PPK. Zgodnie z art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy okres przechowywania takiej dokumentacji powinien wynosić 10 lat.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. Instytucja finansowa, której zostaną przekazane Pani/Pana dane osobowe, staje się odrębnym i samodzielnym administratorem Pani/Pana danych osobowych. Istotne jest to, że stosunek prawny pomiędzy instytucją finansową, a Panią/Panem jako uczestnikiem PPK trwa nawet mimo ustania zatrudnienia u danego pracodawcy.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych; sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zaproszenie na konkurs „Zimowa zabawa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie „Zimowa zabawa” – wykonanie czapki zimowej, którego organizatorem jest Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu – technik przemysłu mody.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem.

KOMUNIKAT – NAUCZANIE HYBRYDOWE

W związku z wprowadzeniem przez rząd polski obostrzeń wynikających z coraz większej liczby zakażeń COVID 19.

Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu od najbliższego poniedziałku tj. 19.10.2020 r. do odwołania wchodzi w hybrydowy tryb nauczania.

Z hybrydowego trybu nauczania wyłączone są klasy trzecie i czwarte (3TAB, 3LOAB, 4TA, 4TB), klasy te chodzą do szkoły w sposób stacjonarny według swojego planu nauczania.

Pozostałe klasy zostały podzielone na dwie grupy:

Grupa 1: to klasy 1TA, 1TB, 1TC, 2LOA,

Grupa 2: to klasy 2TAG, 2TAP, 2TBG, 2TBP, 2TC.

Te dwie grupy będą uczyć się w sposób hybrydowy na zmiany.

Harmonogram zajęć na najbliższe 2 tygodnie dla obydwu grup (harmonogram ten będzie się powtarzał w kolejnych tygodniach aż do odwołania).

Grupa 1 (1TA, 1TB, 1TC, 2LOA) ,

Klasy w tych dniach przychodzą do szkoły według swojego planu lekcji.

– poniedziałek 19.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne),

– wtorek 20.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne),

– środa 21.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne).

Grupa 1 (1TA, 1TB, 1TC, 2LOA), od czwartku 22.10 aż do środy 28.10 zostaje w domu i przechodzi na naukę zdalną według swojego planu lekcji z wykorzystaniem Platformy Microsoft TEAMS.

– czwartek 22.10.2020 r. (nauka zdalna),

– piątek 23.10.2020 r. (nauka zdalna),

– poniedziałek 26.10.2020 r. (nauka zdalna),

– wtorek 27.10.2020 r. (nauka zdalna),

– środa 28.10.2020 r. (nauka zdalna).

Grupa 1 (1TA, 1TB, 1TC, 2LOA),

– czwartek 29.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne),

– piątek 30.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne).

Grupa 2 (2TAG, 2TAP, 2TBG, 2TBP, 2TC)

Klasy z tej grupy począwszy od poniedziałku 19.10 do środy 21.10 zostają w domach i przechodzą na zajęcia w sposób zdalny, według swojego planu nauczania z wykorzystaniem Platformy Microsoft TEAMS.

– poniedziałek 19.10.2020 r. (nauka zdalna),

– wtorek 20.10.2020 r. (nauka zdalna),

– środa 21.10.2020 r. (nauka zdalna).

Grupa 2 (2TAG, 2TAP, 2TBG, 2TBP, 2TC) od czwartku 22.10 aż do środy 28.10 klasy wracają do szkoły według swojego planu lekcji.

– czwartek 22.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne),

– piątek 23.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne),

– poniedziałek 26.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne),

– wtorek 27.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne),

– środa 28.10.2020 r. (zajęcia stacjonarne).

Grupa 2 (2TAG, 2TAP, 2TBG, 2TBP, 2TC)

– czwartek 29.10.2020 r. (nauka zdalna),

– piątek 30.10.2020 r. (nauka zdalna).

Dla ułatwienia klasy, które, kończą tydzień w szkole zaczynają następny tydzień w szkole, a klasy, które kończą tydzień w domu zaczynają następny również w domu.

Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu

Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

To nowy projekt unijny, który będzie realizowany w Technikum Nr 3 między 1 września 2020 a 31 sierpnia 2022 roku. Jest on przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkole w nowych zawodach: technik automatyk i technik przemysłu mody.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W projekcie może wziąć udział każdy uczeń, który:
 • jest uczniem klasy kształcącej w zawodzie technik automatyk i technik przemysłu mody;
 • złożył dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy) w wyznaczonym terminie;
 • zadeklaruje, że weźmie udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz gotowość uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które zostanie skierowany, w tym w szczególności w stażu zawodowym;
 • jego zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną (oceny dokonuje się na podstawie średniej ocen, frekwencji i specjalnych potrzeb edukacyjnych).
NABÓR do projektu: wrzesień 2020 – 10 uczniów i 2 nauczycieli, wrzesień 2021 – 20 uczniów.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
I. W ramach realizacji Projektu Uczestnicy biorą udział w następujących formach wsparcia:
a) indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym;
b) szkoleniu dotyczącym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
c) minimum jednej formie wsparcia oferowanej w ramach Pakietu wsparcia.
2. Formy wsparcia, obowiązkowe dla każdego Uczestnika, wchodzące w skład pakietu wsparcia to:
a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 4 godziny indywidualnej rozmowy z Doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 • 1 godzina na sporządzenie IPD dla każdego Uczestnika;
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
b) kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych: szkolenie umiejętności autoprezentacji, postaw asertywnych i zarządzania czasem;
c) zajęcia specjalistyczne – zajęcia dodatkowe umożliwiające Uczestnikom uzyskanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji:
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć;
 • tematyka i liczba godzin zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników;
d) kurs prawa jazdy – kurs umożliwiający Uczestnikom zdobycie uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • dla ok. 15 osób;
 • Uczestnicy po zakończeniu kursu będą kierowani na egzamin, którego koszt będzie ponoszony z budżetu projektu (Uczestnik ma zagwarantowany jeden bezpłatny egzamin po zakończonym przez niego kursie);
e) staże zawodowe:
 • dla 9 Uczestników;
 • minimum 150 godzin stażu zawodowego dla 1 Uczestnika;
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w stażu zawodowym przysługuje stypendium w kwocie nieprzekraczającej 2 000,00 zł brutto;
 • możliwość pokrycia kosztów zakupu odzieży roboczej, badań lekarskich, szkolenia BHP, itp. (w razie konieczności);
 • realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 z dnia 28.08.2019r. dostępnym na stronie internetowe https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/446.
II. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
III. Doposażenie pracowni, w których odbywają się zajęcia w zawodzie technik automatyk i technik przemysłu mody.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
UCZEŃ:
 1. Wyłonienie Uczestników projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym.
 3. Udział w szkolenie dotyczącym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 4. Udział w minimum jednej formie wsparcia oferowanej w ramach Pakietu wsparcia.
 5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia, wchodzącej w skład Pakietu wsparcia, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie, certyfikat lub inny równoważny dokument.
 6. Warunkiem zakończenia udziału w Projekcie jest zakończenie, w okresie realizacji Projektu, udziału we wszystkich formach wsparcia, na które Uczestnik Projektu został skierowany.
 7. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania sił wyższych) i następuje poprzez niezwłoczne złożenie przez Uczestnika Projektu pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.
NAUCZYCIEL:
W ramach realizacji Projektu Nauczyciele biorą udział w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach lub studiach podyplomowych.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU – UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
1. Każdy Uczeń i Nauczyciel zobowiązany jest do:
a. przestrzegania zapisów Regulaminu;
b. aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach Projektu;
c. regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny limit nieobecności w danym działaniu wynosi 20%);
d. uczestnictwa w badaniach związanych z realizacją Projektu, w tym w badaniach, które mogą być przeprowadzane przez instytucje nadzorujące Projekt (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
e. potwierdzania uczestnictwa na zajęciach podpisem na liście obecności;
f. pisemnego potwierdzania otrzymania wsparcia, m.in. materiałów szkoleniowych;
g. przystąpienia do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych (jeśli są one przewidziane);
h. bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie;
i. bieżącego informowania Biura Projektu o terminach i przyczynach nieobecności na zajęciach/stażach;
j. bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych.
2. W przypadku nieobecności Ucznia lub Nauczyciela na zajęciach, stażu, szkoleniach specjalistycznych, w szczególności z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych – ich koszt zostanie uznany za niekwalifikowany i Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

Rozpoczęcie roku szkolnego w TV Zabrze

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zachęcam do obejrzenia.

Dyrektor ZS 3 o rozpoczęciu roku w TV Zabrze

NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY!

1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. W naszej szkole pojawiły się 3 nowe klasy, w których będą się uczyć przyszli elektrycy, informatycy, automatycy i technicy przemysłu mody. Pani Dyrektor Anna Milcarz przywitała nowych uczniów, nauczycieli oraz gości: pana Jana Pawlucha – wiceprezydenta miasta Zabrze oraz panią Beatę Szuran – kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych WO w Zabrzu.

Procedury obowiązujące w ZS nr 3 w związku z zagrożeniem COVID-19

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń i pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach; osoby z zewnątrz obowiązuje na terenie szkoły stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, mogą to być tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Obszar, w którym poruszał się pracownik lub uczeń z infekcją należy gruntownie zdezynfekować.
 6. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły, zobowiązani są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 7. Przy wejściu do budynku szkoły wchodzącym może być mierzona temperatura. Uczniowie klas 1 i 2 są zobowiązani do korzystania z wejścia głównego, a uczniowie klas 3 i 4 z wejścia z tyłu szkoły.
 8. Jeśli podczas mierzenia temperatury pracownik szkoły stwierdzi podwyższoną temperaturę lub objawy infekcji oddechowej z podwyższoną temperaturą, uczeń zostaje odizolowany w izolatce – w gabinecie 108, gdzie czeka na przyjazd opiekuna, który zostaje powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Jeśli jest to uczeń pełnoletni może on samodzielnie opuścić szkołę. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
 9. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania dystansu 1,5m poza salami lekcyjnymi np. na przerwach śródlekcyjnych; w salach uczniowie zajmują wyznaczone miejsca
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczek, chust, bandan, przyłbic itp. poza salą lekcyjną np. podczas przerw śródlekcyjnych. Uczeń, który wchodzi do sali musi zdezynfekować ręce i dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej może zdjąć maseczkę/przyłbicę itp.
 12. Jednorazowe maseczki inne środki ochrony osobistej należy wyrzucać w wyznaczonych miejscach.
 13. Po każdej lekcji lub bloku lekcji, jeśli uczniowie realizują kilka lekcji w danej sali, sale lekcyjne będą wietrzone i dezynfekowane przez nauczyciela i/lub sprzątaczkę .  W razie potrzeby można sale wietrzyć także podczas zajęć.
 14. Nauczyciele, którzy realizują kilka lekcji w bloku mogą ustalić przerwę śródlekcyjną w innym terminie, niż ten wynikający z harmonogramu przerw.
 15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których wykorzystany zostaje na zajęciach praktycznych jest zdezynfekowany i po każdym bloku zajęć zostaje on zdezynfekowany
 16. Uczniowie przed użyciem sprzętu na zajęciach praktycznych dodatkowo dezynfekują ręce.
 17. Przy sprawdzaniu prac wykonanych przez uczniów nauczyciel oraz uczeń zakładają maseczkę ochronną lub przyłbice.
 18. Na stanowisku montażowy mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 19. Stanowiska ustawione są w bezpiecznej odległości.
 20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przed użyciem pomocy naukowych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego np. map, mikroskopów czy modeli, uczniowie są zobowiązani do dodatkowej dezynfekcji rąk.
 21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani przynosić do szkoły przedmiotów, które nie są im potrzebne do realizacji procesu dydaktycznego.
 22. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 23. Sprawdziany, karty pracy, testy itp. będą odkładane na 2-dniową kwarantannę po zebraniu ich przez nauczyciela lub odłożeniu przez uczniów w wyznaczonym miejscu – o ten czas wydłuża się obowiązujący nauczyciela termin oddania prac zapisany w statucie szkoły.
 24. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 26. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 27. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 28. W okresie jesienno- zimowym uczeń nie może przebywać w sali w okryciu wierzchnim. Umożliwia się uczniom skorzystanie z wieszaków w sali lub przeznaczonego do tego miejsca, np. oparcia krzesła.
 29. Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązują te same zasady.
 30. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach oraz zasady pracy higienistki szkolnej regulują osobne procedury.
 31. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 32. W okresie zagrożenia pandemicznego zezwala się na przyjmowanie usprawiedliwień nieobecności uczniów w formie elektronicznej (przez MobiDziennik), w przypadku wątpliwości można potwierdzić autentyczność usprawiedliwienia poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem.
 33. Zawieszone zostają wycieczki, wyjścia do kina i do innych ośrodków kultury oraz inne aktywności, które wymagają korzystania ze środków transportu publicznego i przebywania w zamkniętych obiektach.
 34. Procedury mogą ulec zmianie, gdyż będą dostosowywane na bieżąco do rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej.

Sale dla klas

PRZYDZIAŁ KLAS

– 1 TA sala 109

– 1 TB sala 103

– 1 TC sala 203

– 2 TAG sala 9

– 2 TBG sala 110

– 2 TAP sala 208

– 2 TBP sala 101

– 2 TC sala 206

– 3 TAB sala 13

– 4 TA sala 207

– 4 TB sala 205

– 2 LO sala 112

– 3 LO sala 211

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 3 serdecznie zaprasza na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:
godzina 9:00 - klasy I Technikum (odbędzie się na boisku szkolnym, gdzie po powitaniu, przedstawieniu wychowawców oraz nauczycieli uczących uczniowie klas I Technikum udają się na pierwszą lekcję wychowawczą, klasa 1TA do sali 109, klasa 1TB do sali 103, klasa 1TC do sali 203);
godzina 10:00 – klasy: II LO i II Technikum (spotkania odbędą się bezpośrednio w klasach z wychowawcami);
godzina 11:00 – klasy: III LO i III i IV Technikum (spotkania odbędą się bezpośrednio w klasach z wychowawcami).
Nowy rok szkolny w naszej szkole rozpocznie się zajęciami stacjonarnymi, w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl. Dyrekcja szkoły prosi, aby na terenie szkoły przebywali tylko uczniowie, a rodziców prosimy o pozostanie poza terenem budynku. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS prosimy, aby wszyscy uczniowie zachowywali bezpieczny dystans, zdezynfekowali dłonie i używali maseczek zakrywających twarz oraz nos.

WAKACJE !!!

wakacje
Kochani uczniowie, Szanowni rodzice

Skończył się kolejny rok szkolny. Z tej okazji życzymy Wam radosnych wakacji. Pięknej pogody, ciekawych przygód wzbogacających o nowe doświadczenia oraz niezapomniane wspomnienia. Drodzy uczniowie, życzymy Wam, abyście w nowym roku szkolnym wrócili wypoczęci, pełni energii nowych planów i marzeń .

Do zobaczenia .

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

W odnośnikach znajdziecie państwo informacje o wymaganych w przyszłym roku podręcznikach szkolnych.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM 2021/2022 PO PODSTAWÓWCE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM 2021/2022 PO GIMNAZJUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA LICEUM 2021/2022 KLASA 1 i 3

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO VI/VII 2020

Szczegóły egzaminów

WITOLD PILECKI

25 MAJA TO DZIEŃ W KTÓRYM ZGINĄŁ PATRON NASZEJ SZKOŁY rtm. WITOLD PILECKI

wp

UCZCILIŚMY JEGO PAMIĘĆ, NA ILE TO BYŁO MOŻLIWE W WARUNKACH PANDEMII

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Ważne informacje dla absolwentów zdających tegoroczną maturę


plik pdf


plik doc

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!