NASZA JAKOŚĆ – TWOJA SZANSA

Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu przystąpił w październiku 2016 do realizacji projektu unijnego pod nazwą:
NASZA JAKOŚĆ – TWOJA SZANSA
- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego
 
 
 
 
 
INFORMACJE O PROJEKCIE:
 • CZAS REALIZACJI: IX 2016 – IX 2019
 • LIDER PROJEKTU: Miasto Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7
 • PARTNER PROJEKTU: OŚWIATA Spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. A. Mickiewicza 28/7
 • WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Uczestnikiem może być osoba, która w chwili podpisywania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie spełnia łącznie następujące kryteria:
 • kształci się w Szkole biorącej udział w Projekcie;
 • zadeklaruje, że weźmie udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz gotowość uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które zostanie skierowana, w tym w szczególności w stażu/praktyce zawodowej;
 • nie była Uczestnikiem w poprzednim roku szkolnym.
Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
 
REKRUTACJA I WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE (WYCIĄG Z REGULAMINU):
 • Rekrutację Uczestników oraz Nauczycieli prowadzi Lider we współpracy z Partnerem oraz Szkołami i Placówką, których uczniowie/uczennice i pracownicy są potencjalnymi Uczestnikami Projektu.
 • Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w trzech turach w następujących okresach: I tura – IX-X.2016r., II tura – IX-X.2017r. i III tura – IX-X.2018r.
 • Rekrutacja Nauczycieli prowadzona będzie w okresie IX-X.2016r.
 • Formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Projektu oraz w sekretariatach Szkół
  i Placówki.
 • Informację o terminach składania Formularzy zgłoszeniowych będą zamieszczone w Szkołach i Placówce oraz będą rozpowszechniane przez Dyrektorów i grono pedagogiczne Szkół i Placówki. 
 • Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Weryfikacji Formularzy zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Lidera.
 • O składzie osobowym oraz liczbie członków Komisji Rekrutacyjnej decyduje Lider,       
  z zastrzeżeniem, że Komisja liczy co najmniej 2 członków.
 • Zrekrutowani Kandydaci spełniający kryteria […] zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie w oparciu o Formularze zgłoszeniowe.
 • W przypadku, gdy liczba uczniów/uczennic chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, wybór zostanie dokonany przez kadrę pedagogiczną poszczególnych Szkół w oparciu o kryteria obiektywne – wyniki osiągane w nauce i frekwencję na zajęciach. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie/uczennice osiągający najlepsze wyniki i wykazujący się najwyższą frekwencją.
 • W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie Lista rankingowa Kandydatów podzielona na listę podstawową i listę rezerwową (obejmującą osoby, które nie zakwalifikowały się bezpośrednio ze względu na brak miejsc). Lista rankingowa powstanie z list rankingowych utworzonych w poszczególnych Szkołach.
 • Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się na liście podstawowej.
 • Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest
  w szczególności w przypadku rezygnacji lub usunięcia Uczestnika z Projektu, jeśli stan zaawansowania realizowanych w ramach Projektu działań na to pozwoli.
 • Kandydat staje się Uczestnikiem w momencie podpisania przez niego:
 1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór – Załącznik nr 3);
 2. Oświadczenia Uczestnika Projektu (wzór – Załącznik nr 4);
 3. formularza Dane Uczestnika Projektu (wzór – Załącznik nr 5).
 • Dokumenty te muszą być podpisane nie później niż w dniu rozpoczęcia przez daną osobę udziału w pierwszej formie wsparcia.
 • Dokumenty, o których mowa w ust. 14 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto, w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty, o których mowa w ust. 14 muszą zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego Kandydata.
 • Rekrutacja Nauczycieli będzie prowadzona w oparciu o ich dobrowolne zgłoszenia.Zrekrutowani nauczyciele zawodu/instruktorzy praktycznej nauki zawodu spełniający kryteria, o których mowa w § 3 ust. 4, zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie w oparciu o Formularze zgłoszeniowe nauczyciela zawodu/instruktora praktycznej nauki zawodu.
 • W przypadku, gdy liczba nauczycieli zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, wybór zostanie dokonany przez Dyrektorów poszczególnych Szkół/Placówki w oparciu o kryteria obiektywne – ocena pracy nauczyciela/instruktora. Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby najwyżej ocenione przez Dyrektora, uczące przedmiotu/przedmiotów wpisujących się w Programy Rozwojowe Szkół.
 • W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie Lista rankingowa nauczycieli zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu podzielona na listę podstawową i listę rezerwową (obejmującą osoby które nie zakwalifikowały się bezpośrednio ze względu na brak miejsc).Lista rankingowa powstanie z list rankingowych utworzonych w poszczególnych Szkołach/Placówce.
 • Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele zawodu/instruktorzy praktycznej nauk zawodu znajdujący się na liście podstawowej.
 • Objęcie wsparciem w ramach Projektu nauczyciela zawodu/instruktora praktycznej nauki zawodu z listy rezerwowej możliwe jest w szczególności w przypadku rezygnacji lub usunięcia Nauczyciela z Projektu, jeśli stan zaawansowania realizowanych w ramach Projektu działań na to pozwoli.
 • Nauczyciel zawodu/instruktor praktycznej nauki zawodu staje się Nauczycielem (Uczestnikiem Projektu) w momencie podpisania przez niego:
 1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór – Załącznik nr 3);
 2. Oświadczenia Uczestnika Projektu (wzór – Załącznik nr 4);
 3. formularza Dane Uczestnika Projektu (wzór – Załącznik nr 5).
 • Dokumenty te muszą być podpisane nie później niż w dniu rozpoczęcia przez daną osobę udziału w pierwszej formie wsparcia.
Lider poinformuje, w terminie do 5 dni roboczych od zatwierdzenia List, uczniów/uczennice
i nauczycieli zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie o wynikach rekrutacji.
 
REALIZACJA PROJEKTU:
 • W ramach realizacji Projektu wszyscy Uczestnicy biorą udział w następujących formach wsparcia:
      w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym;
      w minimum jednej formie wsparcia oferowanej w ramach Pakietu wsparcia.
 • W oparciu o zdiagnozowane w IPD mocne i słabe strony, a także potrzeby i oczekiwania Uczestnika, Doradca zawodowy rekomenduje go do udziału w określonych formach wsparcia (wybranych z Pakietu wsparcia), dostępnych w ramach Projektu, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej przydatnej.
 • Ostateczną decyzję o skierowaniu Uczestnika do udziału w formach wsparcia dostępnych
  w ramach Projektu (wybranych z Pakietu wsparcia) podejmuje Lider we współpracy
  z Partnerem na podstawie posiadanych zasobów, w szczególności zasobów finansowych oraz liczby miejsc przewidzianych dla danej formy wsparcia. Lider i Partner zobowiązani są do poinformowania Uczestników o rodzajach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani.
 • Formy wsparcia dla Uczestników realizowane w ramach Projektu, to:
       doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 4 godziny indywidualnej rozmowy z Doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 • kończy się stworzeniem IPD dla każdego Uczestnika;
      zajęcia specjalistyczne – zajęcia dodatkowe realizowane we współpracy z podmiotami
z otoczenia społeczno-gospodarczego Szkół/Placówki, umożliwiające Uczestnikom uzyskanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć;
 • tematyka i liczba godzin zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników;
       zajęcia laboratoryjne – zajęcia prowadzone w szkole wyższej
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć;
 • tematyka i liczba godzin zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników;
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6;
       szkolenia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć;
 • tematyka i liczba godzin zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników;
 • zajęcia realizowane w formie zajęć stacjonarnych oraz zdalnych;
       kursy nadające uprawnienia – kursy umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach;
 • tematyka i liczba godzin zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników;
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6;
 • Uczestnicy po zakończeniu kursów będą kierowani na egzaminy, których koszt będzie ponoszony z budżetu projektu (Uczestnik ma zagwarantowany jeden bezpłatny egzamin po każdym zakończonym przez niego kursie);
       praktyki/staże zawodowe
 • dla 50% Uczestników;
 • minimum 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika;
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym przysługuje stypendium, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7;
 • możliwość pokrycia kosztów zakupu odzieży roboczej, badań lekarskich, szkolenia BHP, itp. (w razie konieczności);
 • realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 z dnia 19.01.2016r. dostępnym na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/60.
 • Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia, wchodzącej w skład Pakietu wsparcia, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie, certyfikat lub inny równoważny dokument.

Zwrot kosztów dojazdu Uczestnik może otrzymać zgodnie z następującymi zasadami:

 • koszty dojazdu będą zwracane Uczestnikom biorącym udział w zajęciach realizowanych poza Szkołą, do której uczęszczają oraz praktykach/stażach zawodowych;
 • koszty dojazdu na zajęcia/praktyki/staże będą zwracane do wysokości kosztu biletów komunikacji miejskiej i/lub biletów 2 klasy w regionalnym transporcie kolejowym;
 • koszty dojazdu na podstawie biletu okresowego będą zwracane jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego;
 • zwrot kosztów dojazdu nastąpi na podstawie stosownego wniosku złożonego przez Uczestnika, do którego dołącza on bilet/bilety (skasowane bilety jednorazowego przejazdu, a w przypadku określonym w punkcie c) imienny bilet okresowy lub potwierdzenie zakupu biletu okresowego na spersonalizowaną Śląską Kartę Usług Publicznych). Bilety jednorazowe powinny być przedstawione za dni, w których Uczestnik brał udział w zajęciach zgodnie z listą obecności, natomiast bilety okresowe – obejmujące okres, w którym odbywały się zajęcia.
 • o zwrot kosztów dojazdu Uczestnik może ubiegać się nie później niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia udziału w danej formie wsparcia;
 • w przypadku braku środków finansowych na rachunkach projektowych zwrot kosztów dojazdu może zostać wstrzymany, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani (w takiej sytuacji zwrot kosztów zostanie dokonany niezwłocznie po otrzymaniu transzy dofinansowania).

Stypendium z tytułu udziału w praktyce/stażu zawodowymUczestnik może otrzymać zgodnie z następującymi zasadami:

 • za udział w praktyce/stażu zawodowym Uczestnik otrzymuje stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1 480,00 zł;
 • stypendium jest wypłacane Uczestnikowi za każde kolejne przepracowane 150 godzin;
 • w przypadku realizacji praktyki/stażu zawodowego w wymiarze 970 godzin wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie;
 • w przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach kształcenia zawodowego praktycznego wysokość stypendium nie może być niższa niż to wynika z przepisów
 • w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki;
 • w przypadku braku środków finansowych na rachunkach projektowych wypłata stypendiów może zostać wstrzymana, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani (w takiej sytuacji wypłata stypendiów zostanie dokonana niezwłocznie po otrzymaniu transzy dofinansowania).

 

 • W ramach realizacji Projektu wszyscy Nauczyciele biorą udział w szkoleniu z tworzenia i zastosowania w dydaktyce cyfrowych materiałów dydaktycznych.
 • Warunkiem zakończenia udziału w Projekcie jest zakończenie, w okresie realizacji Projektu, udziału we wszystkich formach wsparcia, na które Uczestnik Projektu został skierowany.
 • Uczestnik Projektu zostaje usunięty z Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, aktu kradzieży lub wandalizmu oraz uczestniczenia w formach wsparcia w ramach Projektu pod wypływem alkoholu lub innych używek, a także w przypadku, gdy liczba jego nieobecności na zajęciach przekroczy 20% ogólnej liczby zajęć danej formy wsparcia. O usunięciu z Projektu Uczestnik Projektu zostaje poinformowany na piśmie.
 • W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn (z uwzględnieniem ust. 12) lub usunięcia go z Projektu na podstawie zapisów ust. 13 Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego udziałem w Projekcie.
 • Osoba, która przerwała lub zakończyła udział w Projekcie może powrócić do Projektu biorąc udział w działaniach, w których dotąd nie uczestniczyła, z zastrzeżeniem ust. 16 – 18.
 • Decyzję o powrocie danej osoby do Projektu podejmuje Lider biorąc pod uwagę w szczególności etap, na którym przerwano udział w Projekcie, liczbę dostępnych miejsc oraz zasoby finansowe.
 • Pierwszeństwo powrotu do Projektu mają osoby, które z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej nie mogły kontynuować udziału w Projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa.
 • Osoby, które przerwały udział w Projekcie z własnej woli, w szczególności na skutek nieusprawiedliwionych nieobecności lub w drodze złożenia oświadczenia o rezygnacji
  z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż wymienione w ust. 17, mogą do niego powrócić, przy czym możliwość wzięcia udziału w Projekcie powinna być w pierwszej kolejności zapewniona osobom zrekrutowanym w aktualnym naborze, tj. osobom z listy podstawowej i rezerwowej.
 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1.    Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
 • przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu;
 • aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach Projektu;
 • regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny limit nieobecności w danym działaniu wynosi 20%);
 • uczestnictwa w badaniach związanych z realizacją Projektu, w tym w badaniach, które mogą być przeprowadzane przez instytucje nadzorujące Projekt (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 • potwierdzania uczestnictwa na zajęciach podpisem na liście obecności;
 • pisemnego potwierdzania otrzymania wsparcia, m.in. materiałów szkoleniowych;
 • przystąpienia do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych (jeśli są one przewidziane);
 • bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie;
 • bieżącego informowania Biura Projektu o terminach i przyczynach nieobecności na zajęciach/praktykach/stażach;
 • bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych.
2.    W przypadku, gdy z powodu nieobecności Uczestnika Projektu na zajęciach/stażu/praktyce, w szczególności z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych, ich koszt zostanie uznany za niekwalifikowany Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do zwrotu tych kosztów.