OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego:

Administratorem Państwa danych osobowych – dalej jako: „Administrator” – jest Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu prezentowany przez Annę Milcarz przy ul. 3 Maja 118,
NIP: 648-11-02-414 648-11-02-414   REGON: 272 262 203 tel.: 32 271 29 15, e-mail: sekretariat@zs3.zabrze.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: patrycja.hladon@informattics.jaworzno.pl , listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zgodnie z ustawą o PPK Pani/Pana dane osobowe muszą być przekazane odpowiedniej instytucji finansowej w zakresie: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, numer telefonu, adres e-mail. W innym przypadku nie będzie możliwości prawidłowego prowadzenia PPK. Brak podania danych niezbędnych do zawarcia umowy o prowadzenie PPK skutkuje niemożnością zawarcia tej umowy.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o prowadzenie PPK. Zgodnie z art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy okres przechowywania takiej dokumentacji powinien wynosić 10 lat.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. Instytucja finansowa, której zostaną przekazane Pani/Pana dane osobowe, staje się odrębnym i samodzielnym administratorem Pani/Pana danych osobowych. Istotne jest to, że stosunek prawny pomiędzy instytucją finansową, a Panią/Panem jako uczestnikiem PPK trwa nawet mimo ustania zatrudnienia u danego pracodawcy.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych; sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komentarze są wyłączone

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!