Archiwum z miesiąca Wrzesień 2020

Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu

Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

To nowy projekt unijny, który będzie realizowany w Technikum Nr 3 między 1 września 2020 a 31 sierpnia 2022 roku. Jest on przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkole w nowych zawodach: technik automatyk i technik przemysłu mody.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W projekcie może wziąć udział każdy uczeń, który:
 • jest uczniem klasy kształcącej w zawodzie technik automatyk i technik przemysłu mody;
 • złożył dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy) w wyznaczonym terminie;
 • zadeklaruje, że weźmie udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz gotowość uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które zostanie skierowany, w tym w szczególności w stażu zawodowym;
 • jego zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną (oceny dokonuje się na podstawie średniej ocen, frekwencji i specjalnych potrzeb edukacyjnych).
NABÓR do projektu: wrzesień 2020 – 10 uczniów i 2 nauczycieli, wrzesień 2021 – 20 uczniów.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
I. W ramach realizacji Projektu Uczestnicy biorą udział w następujących formach wsparcia:
a) indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym;
b) szkoleniu dotyczącym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
c) minimum jednej formie wsparcia oferowanej w ramach Pakietu wsparcia.
2. Formy wsparcia, obowiązkowe dla każdego Uczestnika, wchodzące w skład pakietu wsparcia to:
a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 4 godziny indywidualnej rozmowy z Doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 • 1 godzina na sporządzenie IPD dla każdego Uczestnika;
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
b) kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych: szkolenie umiejętności autoprezentacji, postaw asertywnych i zarządzania czasem;
c) zajęcia specjalistyczne – zajęcia dodatkowe umożliwiające Uczestnikom uzyskanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji:
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć;
 • tematyka i liczba godzin zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników;
d) kurs prawa jazdy – kurs umożliwiający Uczestnikom zdobycie uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • dla ok. 15 osób;
 • Uczestnicy po zakończeniu kursu będą kierowani na egzamin, którego koszt będzie ponoszony z budżetu projektu (Uczestnik ma zagwarantowany jeden bezpłatny egzamin po zakończonym przez niego kursie);
e) staże zawodowe:
 • dla 9 Uczestników;
 • minimum 150 godzin stażu zawodowego dla 1 Uczestnika;
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w stażu zawodowym przysługuje stypendium w kwocie nieprzekraczającej 2 000,00 zł brutto;
 • możliwość pokrycia kosztów zakupu odzieży roboczej, badań lekarskich, szkolenia BHP, itp. (w razie konieczności);
 • realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 z dnia 28.08.2019r. dostępnym na stronie internetowe https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/446.
II. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
III. Doposażenie pracowni, w których odbywają się zajęcia w zawodzie technik automatyk i technik przemysłu mody.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
UCZEŃ:
 1. Wyłonienie Uczestników projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym.
 3. Udział w szkolenie dotyczącym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 4. Udział w minimum jednej formie wsparcia oferowanej w ramach Pakietu wsparcia.
 5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia, wchodzącej w skład Pakietu wsparcia, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie, certyfikat lub inny równoważny dokument.
 6. Warunkiem zakończenia udziału w Projekcie jest zakończenie, w okresie realizacji Projektu, udziału we wszystkich formach wsparcia, na które Uczestnik Projektu został skierowany.
 7. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania sił wyższych) i następuje poprzez niezwłoczne złożenie przez Uczestnika Projektu pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.
NAUCZYCIEL:
W ramach realizacji Projektu Nauczyciele biorą udział w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach lub studiach podyplomowych.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU – UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
1. Każdy Uczeń i Nauczyciel zobowiązany jest do:
a. przestrzegania zapisów Regulaminu;
b. aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach Projektu;
c. regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny limit nieobecności w danym działaniu wynosi 20%);
d. uczestnictwa w badaniach związanych z realizacją Projektu, w tym w badaniach, które mogą być przeprowadzane przez instytucje nadzorujące Projekt (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
e. potwierdzania uczestnictwa na zajęciach podpisem na liście obecności;
f. pisemnego potwierdzania otrzymania wsparcia, m.in. materiałów szkoleniowych;
g. przystąpienia do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych (jeśli są one przewidziane);
h. bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie;
i. bieżącego informowania Biura Projektu o terminach i przyczynach nieobecności na zajęciach/stażach;
j. bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych.
2. W przypadku nieobecności Ucznia lub Nauczyciela na zajęciach, stażu, szkoleniach specjalistycznych, w szczególności z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych – ich koszt zostanie uznany za niekwalifikowany i Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

Rozpoczęcie roku szkolnego w TV Zabrze

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zachęcam do obejrzenia.

Dyrektor ZS 3 o rozpoczęciu roku w TV Zabrze

NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY!

1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. W naszej szkole pojawiły się 3 nowe klasy, w których będą się uczyć przyszli elektrycy, informatycy, automatycy i technicy przemysłu mody. Pani Dyrektor Anna Milcarz przywitała nowych uczniów, nauczycieli oraz gości: pana Jana Pawlucha – wiceprezydenta miasta Zabrze oraz panią Beatę Szuran – kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych WO w Zabrzu.

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!