Archiwum z miesiąca Sierpień 2020

Procedury obowiązujące w ZS nr 3 w związku z zagrożeniem COVID-19

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń i pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach; osoby z zewnątrz obowiązuje na terenie szkoły stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, mogą to być tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Obszar, w którym poruszał się pracownik lub uczeń z infekcją należy gruntownie zdezynfekować.
 6. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły, zobowiązani są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 7. Przy wejściu do budynku szkoły wchodzącym może być mierzona temperatura. Uczniowie klas 1 i 2 są zobowiązani do korzystania z wejścia głównego, a uczniowie klas 3 i 4 z wejścia z tyłu szkoły.
 8. Jeśli podczas mierzenia temperatury pracownik szkoły stwierdzi podwyższoną temperaturę lub objawy infekcji oddechowej z podwyższoną temperaturą, uczeń zostaje odizolowany w izolatce – w gabinecie 108, gdzie czeka na przyjazd opiekuna, który zostaje powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Jeśli jest to uczeń pełnoletni może on samodzielnie opuścić szkołę. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
 9. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania dystansu 1,5m poza salami lekcyjnymi np. na przerwach śródlekcyjnych; w salach uczniowie zajmują wyznaczone miejsca
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczek, chust, bandan, przyłbic itp. poza salą lekcyjną np. podczas przerw śródlekcyjnych. Uczeń, który wchodzi do sali musi zdezynfekować ręce i dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej może zdjąć maseczkę/przyłbicę itp.
 12. Jednorazowe maseczki inne środki ochrony osobistej należy wyrzucać w wyznaczonych miejscach.
 13. Po każdej lekcji lub bloku lekcji, jeśli uczniowie realizują kilka lekcji w danej sali, sale lekcyjne będą wietrzone i dezynfekowane przez nauczyciela i/lub sprzątaczkę .  W razie potrzeby można sale wietrzyć także podczas zajęć.
 14. Nauczyciele, którzy realizują kilka lekcji w bloku mogą ustalić przerwę śródlekcyjną w innym terminie, niż ten wynikający z harmonogramu przerw.
 15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których wykorzystany zostaje na zajęciach praktycznych jest zdezynfekowany i po każdym bloku zajęć zostaje on zdezynfekowany
 16. Uczniowie przed użyciem sprzętu na zajęciach praktycznych dodatkowo dezynfekują ręce.
 17. Przy sprawdzaniu prac wykonanych przez uczniów nauczyciel oraz uczeń zakładają maseczkę ochronną lub przyłbice.
 18. Na stanowisku montażowy mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 19. Stanowiska ustawione są w bezpiecznej odległości.
 20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przed użyciem pomocy naukowych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego np. map, mikroskopów czy modeli, uczniowie są zobowiązani do dodatkowej dezynfekcji rąk.
 21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani przynosić do szkoły przedmiotów, które nie są im potrzebne do realizacji procesu dydaktycznego.
 22. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 23. Sprawdziany, karty pracy, testy itp. będą odkładane na 2-dniową kwarantannę po zebraniu ich przez nauczyciela lub odłożeniu przez uczniów w wyznaczonym miejscu – o ten czas wydłuża się obowiązujący nauczyciela termin oddania prac zapisany w statucie szkoły.
 24. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 26. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 27. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 28. W okresie jesienno- zimowym uczeń nie może przebywać w sali w okryciu wierzchnim. Umożliwia się uczniom skorzystanie z wieszaków w sali lub przeznaczonego do tego miejsca, np. oparcia krzesła.
 29. Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązują te same zasady.
 30. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach oraz zasady pracy higienistki szkolnej regulują osobne procedury.
 31. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 32. W okresie zagrożenia pandemicznego zezwala się na przyjmowanie usprawiedliwień nieobecności uczniów w formie elektronicznej (przez MobiDziennik), w przypadku wątpliwości można potwierdzić autentyczność usprawiedliwienia poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem.
 33. Zawieszone zostają wycieczki, wyjścia do kina i do innych ośrodków kultury oraz inne aktywności, które wymagają korzystania ze środków transportu publicznego i przebywania w zamkniętych obiektach.
 34. Procedury mogą ulec zmianie, gdyż będą dostosowywane na bieżąco do rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej.

Sale dla klas

PRZYDZIAŁ KLAS

– 1 TA sala 109

– 1 TB sala 103

– 1 TC sala 203

– 2 TAG sala 9

– 2 TBG sala 110

– 2 TAP sala 208

– 2 TBP sala 101

– 2 TC sala 206

– 3 TAB sala 13

– 4 TA sala 207

– 4 TB sala 205

– 2 LO sala 112

– 3 LO sala 211

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 3 serdecznie zaprasza na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:
godzina 9:00 - klasy I Technikum (odbędzie się na boisku szkolnym, gdzie po powitaniu, przedstawieniu wychowawców oraz nauczycieli uczących uczniowie klas I Technikum udają się na pierwszą lekcję wychowawczą, klasa 1TA do sali 109, klasa 1TB do sali 103, klasa 1TC do sali 203);
godzina 10:00 – klasy: II LO i II Technikum (spotkania odbędą się bezpośrednio w klasach z wychowawcami);
godzina 11:00 – klasy: III LO i III i IV Technikum (spotkania odbędą się bezpośrednio w klasach z wychowawcami).
Nowy rok szkolny w naszej szkole rozpocznie się zajęciami stacjonarnymi, w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl. Dyrekcja szkoły prosi, aby na terenie szkoły przebywali tylko uczniowie, a rodziców prosimy o pozostanie poza terenem budynku. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS prosimy, aby wszyscy uczniowie zachowywali bezpieczny dystans, zdezynfekowali dłonie i używali maseczek zakrywających twarz oraz nos.
NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!